„Kto  sa úprimne s celou intenzitou svojho vnútra pokúsil sformovať vlastný svet – či perom, štetcom alebo tónom, vytvoril kus potrebného sveta, kus budúcej tradície“
(Pavol Strauss)

Zrod Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku – vtedy hudobnej školy – nebol vôbec jednoduchý. Vďaka vytrvalosti pezinského organistu Jozefa Bacigála, ktorý už od roku 1943 opakovane žiadal o jej zriadenie, sa to v roku 1951 na štvrtý pokus napokon podarilo.

Škola začínala vo veľmi skromných podmienkach v budove na Kollárovej ulici. Vyučovala sa hra na husliach, na akordeóne a na klavíri.

Od prvých rokov existencie Hudobnej školy v Pezinku sa o ňu živo zaujímal pezinský rodák, hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Často tu navštevoval svojich priateľov, kolegov, žiakov, dokonca mal istý čas aj patronát nad školou. V roku 1955, keď sa škola mohla pochváliť svojimi prvými absolventami, jej bol udelený čestný názov Hudobná škola Eugena Suchoňa.

Optimálne podmienky pre svoju prácu nadobudli pedagógovia v roku 1960, keď bola škola presťahovaná do budovy starobylej mestskej radnice. Na dlhý čas tak získala priestory vyhovujúce potrebám školy. Každý vyučujúci mal svoju triedu a naplno sa mohol venovať výchove mladých talentov.

V roku 1974 sa vtedy už Ľudová škola umenia rozšírila o literárno-dramatický odbor. V roku 1977 bol otvorený výtvarný a v roku 1980 aj tanečný odbor.

V roku 1993 z dôvodu rekonštrukcie starobylej radnice a jej plánovanému využívaniu na reprezentačné účely mesta bola vtedy už Základná umelecká škola nútená presťahovať sa do iných priestorov. Bol to začiatok neustáleho sťahovania a menenia priestorov. Kmeňovou budovou sa stala vila na Trnavskej ulici č. 1.

V roku 1995 bol škole znova udelený čestný názov Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku. V tom istom roku sa po prvý raz konal Festival Eugena Suchoňa, ktorý začal ako súťaž v speve a po niekoľkých rokoch sa ustálil do dnešnej podoby. Od roku 1998 je to prehliadka víťazov národných a medzinárodných interpretačných súťaží základných umeleckých škôl.

V roku 2013 škola získala krásne priestory v historickej budove na ulici M. R. Štefánika 9. Táto budova prichýlila všetky odbory školy pod jednu strechu a poskytla ideálne podmienky na umelecko-pedagogickú prácu.

V súčasnosti pracujú na škole 4 odbory – hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Škola disponuje okrem hudobných tried výtvarnými ateliérmi, vlastnou galériou, dvoma krásnymi tanečnými sálami, učebňou pre LDO a peknou koncertnou sálou, ktorá nesie čestný názov „Koncertná sála Ľudovíta Rajtera“.

V roku 2019 škola nadviazala spoluprácu s mestom Voorburg pri Haagu v Holandsku, kde sa každoročne v septembri stretávajú mladé talenty Vyšehradskej štvorky a Holandska na festivale klasickej hudby – Huygens festival.

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku je v súčasnosti úspešnou a vyhľadávanou školou. Je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v meste. Môže sa pochváliť mnohými úspechmi na národných aj medzinárodných súťažiach. Jej bránami prešlo už mnoho absolventov, ktorí sa v súčasnosti profesionálne venujú umeniu.  Jej nemenej dôležitou úlohou je vychovávať amatérskych umelcov a milovníkov umenia, citlivých ľudí, schopných vnímať umenie. Ľudí, ktorí budú vedieť oceniť umelecké dielo, ktorí budú mať vzťah ku kultúrnej tradícii Slovenska a budú ju schopní odovzdávať aj ďalším generáciám.

Mgr. Zuzana Andelová, DiS. art., riaditeľka školy