VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 

  • Ak žiak, ktorý bol prijatý do ZUŠ E. Suchoňa, do 6. 9. 2024 nenastúpi na štúdium, bude namiesto neho prijatý ďalší žiak v poradí s najvyšším bodovým hodnotením.
  • Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v prvom septembrovom týždni, ale na štúdium chce nastúpiť, informuje o tom riaditeľa školy najneskôr do 6. 9. 2024 emailom alebo telefonicky.

2% pre OZ pri ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním 2 % z Vašich daní za rok 2023.

Získané finančné prostriedky použijeme na:

  • potreby vyučovania, reprezentáciu, nástrojové a technické vybavenie školy
  • podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
  • pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Ak sa rozhodnete pomôcť žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane nájdete na stránke www.zuspezinok.eu

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi, údaje o prijímateľovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2024 daňovému úradu v mieste bydliska.

Tu sú údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov) –

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku

IČO – 42259207

Číslo účtu – SK 76 0200 000 000 3085569258

Srdečne ďakujeme!!!

Tlačivo nájdete na stránke školy:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Naše úspechy

Najnovšie foto galérie