TALENTOVÉ SKÚŠKY

do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pre školský rok 2024/2025

  sa budú konať  

27. a 28. mája 2024

 

v  hlavnej budove, M.R. Štefánika 9, Pezinok 

Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. 

Záujemcovia o štúdium musia vypísať elektronickú prihlášku:

 

Postup :

  • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem. V prípade ak sa neviete rozhodnúť, ktoré zo študijných zameraní bude Vaše dieťa navštevovať, napíšte do poznámky Vaše preferencie.
  • Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky si vyberte konkrétny deň a čas prijímacej skúšky.
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a  podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude Vaše dieťa navštevovať v nasledujúcom školskom roku 2024/2025, kedy začne navštevovať ZUŠ.

Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

 

Kliknutím na odkaz

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=530

zobrazíte elektronickú prihlášku do ZUŠ.

Po vyplnení formulár odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať prihlášku“.

Na talentových skúškach prosíme predložiť vytlačenú a podpísanú prihlášku.

V prípade ak nemáte možnosť si prihlášku doma vytlačiť, môžete o to požiadať sekretariát ZUŠ počas konania prijímacích skúšok.

 

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť talentových skúšok v riadnom termíne, môžete do 16. mája 2024 požiadať o možnosť vykonať skúšku v náhradnom termíne na mailovej adrese talentovkyzuspk@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS !!!

 

V hudobnom odbore si môžete vybrať z pestrej palety hudobných nástrojov:

zobcovú či priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, barytón, klavír, organ, akordeón, keyboard, gitaru, elektrickú gitaru, bicie nástroje, husle, violu, violončelo alebo spev.

Okrem sólovej hry na hudobných nástrojoch majú naši žiaci možnosť pracovať v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, alebo komorného či zborového spevu.

Výsledky svojej práce môžu prezentovať na rôznych koncertoch, súťažiach, kultúrnych podujatiach a festivaloch. Najväčším je Festival Eugena Suchoňa v Pezinku, na ktorom sa stretávajú víťazi národných alebo medzinárodných interpretačných súťaží základných umeleckých škôl Slovenska.

 

Kritéria na prijatie do hudobného odboru:

-vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/
-hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
-spev pripravenej piesne

-u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Podmienkou štúdia na ZUŠ je zakúpenie hudobného nástroja, u klaviristov je potrebný akustický klavír.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V tanečnom odbore sa žiaci majú možnosť venovať klasickému tancu, ľudovému tancu, tanečnej gymnastike a scénickému tancu. Aj žiaci tanečného odboru prezentujú svoje umenie na koncertoch, festivaloch či rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Najväčšej obľube verejnosti sa tešia dva celovečerné koncerty tanečného odboru vo Veľkej sále Domu Kultúry, na ktorých dostanú priestor všetci tanečníci školy.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

-sústredenosť
-koordinácia pohybu; pohybové dispozície
-hudobné cítenie
-tanečný prejav
-pohybová aj verbálna pamäť

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vo výtvarnom odbore na Vás čaká pestrá ponuka výtvarných techník, s ktorými budete počas štúdia pracovať. Ťažiskom umeleckého štúdia vo výtvarnom odbore sú klasické výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, či práca s materiálom, ale žiaci majú možnosť venovať sa aj počítačovej grafike. Práce žiakov výtvarného odboru zdobia interiér aj exteriér školy, skrášľujú a dotvárajú pódium na školských koncertoch, ale môžete ich vidieť aj mimo školy na samostatných výstavách výtvarného odboru v Mestskom múzeu, v Minigalérii Domu kultúry, v exteriéri centra mesta alebo napríklad v kaviarni Mlsná Emma. Počas keramických trhov v Pezinku sa pravidelne otvára pre verejnosť „Naša galéria“ v priestoroch školy, kde žiaci vystavujú svoje keramické výrobky. Aj naši výtvarníci sa môžu pochváliť mnohými úspechmi na súťažiach.

Na prijímacie skúšky si deti donesú na ukážku svoje domáce práce.

Práca na skúškach trvá približne jeden a pol  hodiny.

Kritéria na prijatie do výtvarného odboru:

Veková kategória od 6 – 8 rokov

-kresba a maľba vodovými farbami

-okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy

 

Veková kategória od 9 – 13 rokov

-kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

-okruh tém: kresba podľa modelu (hlava človeka, koňa, jednoduché predmety)

 

Veková kategória od 14 – 16 rokov

-kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

-okruh tém: kresba podľa modelu (busta, hlava koňa, model, častí tela)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pre tých z Vás, ktorí radi obľubujú umelecké slovo a literatúru, láka Vás dramatické umenie, či divadlo, bude najlepšou voľbou literárno-dramatický odbor. Budete sa učiť recitovať, moderovať, tvoriť scenáre, hrať divadlo a možno sa Vám zapáči aj práca s bábkami.

Šikovní žiaci sa zúčastňujú recitačných či divadelných súťaží, alebo súťaží tvorivej dramatiky.

Aj žiaci literárno-dramatického odboru majú možnosť prezentovať sa na koncertoch školy, ale asi najviac sa vždy tešia na večery dramatického umenia, ktoré pod názvom „Príbeh a my“ už niekoľko rokov pravidelne pripravujú pre pezinskú verejnosť v Malej sále domu kultúry.

Kritéria na prijatie do literárno – dramatického odboru:

-osobný pohovor s uchádzačom
-základné predpoklady – rytmické, rečové a pohybové
-improvizácia
-prednes poézie alebo prózy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie pre záujemcov o štúdium v ZUŠ Eugena Suchoňa

Prosíme pozorne prečítať!

V zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008  Z.z.

  • Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia. Prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 30 až 27. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.
  • Do Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku môže byť žiak prijatý iba na základe talentových skúšok a môže navštevovať:

         1 krát individuálne vyučovanie v hudobnom odbore (nástroj alebo spev)

a

        1 krát kolektívne vyučovanie – výtvarný, tanečný alebo literárno-dramatický odbor.

Ak by bol žiak súčasne prijatý do dvoch kolektívnych odborov, alebo ak už jeden kolektívny odbor navštevuje, v prihláške do poznámky prosíme uviesť, ktorý odbor uprednostňuje.

  • O prijatí žiaka rozhoduje vedenie školy na základe výsledkov z prijímacích skúšok.
  • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude zaslané zákonným zástupcom emailom do 6. 2024.
  • Ak žiak, ktorý bol prijatý do ZUŠ E. Suchoňa, do 6. 9. 2024 nenastúpi na štúdium, bude namiesto neho prijatý ďalší žiak v poradí s najvyšším bodovým hodnotením.
  • Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v prvom septembrovom týždni, ale na štúdium chce nastúpiť, informuje o tom riaditeľa školy najneskôr do 6. 9. 2024. emailom alebo telefonicky.
  • Predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ je možné len k 31. 1. alebo k 30. 6. na základe písomnej žiadosti adresovanej riaditeľovi školy (s výnimkou zdravotných dôvodov alebo zmeny bydliska).

Štúdium v základnej umeleckej škole je zaujímavé, ale zároveň náročné. Vyžaduje si pravidelnú domácu prípravu (v hudobnom odbore) a jeho súčasťou je aj účinkovanie na koncertoch a iných verejných podujatiach školy a mesta, mestských inštitúcií, prípadne na interpretačných súťažiach.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výšku školného v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium) upravuje VZN Mesta Pezinok č.13/2023