Individuálne a skupinové vyučovanie

V hudobnom odbore si môžete vybrať z pestrej palety hudobných nástrojov:
zobcovú či priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, barytón, klavír, organ, akordeón, keyboard, gitaru, elektrickú gitaru, bicie nástroje, husle, violu, violončelo alebo spev.
Okrem sólovej hry na hudobných nástrojoch majú naši žiaci možnosť pracovať v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, alebo komorného či zborového spevu.
Na hodinách hudobnej náuky získajú okrem praktických vedomostí z hudobnej teórie a harmónie aj prehľad v jednotlivých obdobiach dejín hudby.
Výsledky svojej práce môžu prezentujú na rôznych koncertoch, súťažiach, kultúrnych podujatiach a festivaloch. Najväčším je Festival Eugena Suchoňa v Pezinku, na ktorom sa stretávajú víťazi národných alebo medzinárodných interpretačných súťaží základných umeleckých škôl Slovenska.

Hra  na hudobných nástrojoch

 • klavír
 • husle
 • violončelo
 • viola
 • akordeón
 • gitara
 • zobcová flauta
 • priečna flauta
 • keyboard
 • saxofón
 • klarinet
 • trúbka
 • spev
 • organ
 • hra na bicie nástroje

Prípravné štúdium – (1 rok)

Základné štúdium:  

✓    I. stupeň – (8 rokov)

1. časť – primárne vzdelanie 1. – 4. ročník
2. časť – nižšie sekundárne vzdelanie 1. – 4. ročník

✓   II. stupeň
vyššie sekundárne vzdelanie (4 roky)

„Hudba je univerzálna reč ľudstva.“

Henry Wadsworth Longfellow