Festival Eugena Suchoňa 2023 – 14. ročník

Festival Eugena Suchoňa organizuje Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku od roku 1995. Koná sa na počesť vzácneho pezinského rodáka Eugena Suchoňa, jedného z najvýznamnejších slovenských skladateľov 20. storočia. Je organizovaný v dvojročných intervaloch, vždy v októbri v nepárnom roku.

V Pezinku, meste Suchoňovej mladosti, vytvára platformu, na ktorej sa stretávajú mladí nádejní umelci – žiaci základných umeleckých škôl Slovenska (ZUŠ), ktorí sú víťazmi národných alebo medzinárodných interpretačných súťaží v inštrumentálnej sólovej alebo komornej hre. Počas dvoch celovečerných festivalových koncertov zmapuje najlepšie výsledky základného umeleckého školstva na Slovensku. Koncerty sa konajú v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku. Sleduje ich trojčlenná odborná porota, ktorá na záver vyhlási laureáta. Hoci je na záver festivalu vyhlásený laureát, hlavným cieľom festivalu je spoznávanie, vzájomná inšpirácia, motivácia a obohacovanie sa mladých umelcov a ich pedagógov umelecky, ale aj ľudsky.

Festival Eugena Suchoňa je od svojho vzniku až po súčasnosť jediným hudobným interpretačným festivalom základných umeleckých škôl na Slovensku, ktorý umožňuje prezentáciu najlepších výsledkov základného umeleckého školstva na Slovensku naprieč všetkými nástrojovými skupinami. Keďže účinkovanie na festivale je podmienené víťazstvom niektorej národnej alebo medzinárodnej súťaže, v povedomí pedagógov a žiakov ZUŠ rezonuje ako prestížny festival, na ktorom žiaci hrajú „za odmenu“.

Ostatného ročníka festivalu v roku 2019 sa po prvý raz (nesúťažne) zúčastnili svojím programom aj hostia zo zahraničia –  pedagógovia a študenti umenia z Voorburgu pri Haagu v Holandsku s ktorými máme niekoľkoročnú peknú spoluprácu. Sú pozvaní aj na tohtoročný 14. ročník festivalu.

Dôležitým cieľom, ktorý festival napĺňa, je tiež prezentácia diela Eugena Suchoňa. Dejisko festivalu – malebné mesto Pezinok, nerozlučne späté so Suchoňovým menom –, prítomnosť odbornej poroty či hosťujúci umelci dodávajú podujatiu profesionálny „punc“. Zaujímavé sprievodné podujatia, zamerané na prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu, ako aj slávnostná recepcia, robia podujatie pútavým, príjemným a atraktívnym. Festival tak prispieva k budovaniu kultúrnej komunity v regióne a k upevňovaniu pozície Pezinka na kultúrnej mape Slovenska.

17. a 18. októbra sa slávnostnou znelkou otvorila brána X.ročníku Festivalu E.Suchoňa. V tichosti do nej vstúpili nádejné hudobné talenty z celého Slovenska. Bez burácania davu, veľkolepej reklamy, hádzania plyšákov, posielania sms a“ rýchlokvasenej slávy“. V tichosti, aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach ZUŠ. Pod taktovkou svojich pedagógov, s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojim interpretačným umením predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je, že všetci účinkujúci boli už zlatom ocenení.
Zmyslom nášho festivalu nie je boj, kto z koho. Našim prianím bolo umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a z poctivej práce našich mladých ľudí aj ich pedagógov. Nezanedbateľnou súčasťou festivalových dní boli aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej práce, vzájomné obohacovanie sa nielen pedagógov, ale aj detí navzájom umelecky aj ľudsky. Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ E.Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavostí nášho regiónu. Tento rok mladí priatelia spolu s pedagógmi a aj s našimi žiakmi prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch a okolí hradu na Červenom Kameni. V priebehu druhého festivalového koncertu si publikum okrem súťažiacich mohlo vypočuť z piesňovej tvorby Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera v podaní sopranistky Evy Šuškovej a klavírneho sprievodu Petra Pažického.

Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne – predseda poroty prof. Mikuláš Jelinek, členovia Mgr.art. Jordana Palovičová,ArtD., klavír, Mgr.art. Peter Kosorin ArtD., hoboj – mala ťažkú úlohu.

Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Samuel Hučko, husle ZUŠ Jantárová, Košice.

Laureát v komornej hre – Sláčikové kvarteto ZUŠ Vrbenského Bratislava.
Cena primátora získal Veronika Mattová, ZUŠ Márie Hemerkovej Košice.
Cena riaditeľky ZUŠ E.Suchoňa – Szilárd Nagy, klavír,

ZUŠ Š.Németha-Šamorínskeho, Šamorín.

„…hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud…“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme aj my odprevádzali našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste…

Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať za finančnej dotácie oficiálnych sponzorov, BSK, Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E.Suchoňa, ZUŠ E.Suchoňa, PKC . Aj touto cestou všetkým ďakujem. Moje súkromné ďakujem patrí aj tým „neoficiálnym“, mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

Mária Neuszerová, riaditeľka

9.ročník Celoslovenského festivalu E.Suchoňa v Pezinku, ktorý sa konal 20. a 21. októbra 2011 v priebehu dvoch festivalových koncertov opäť potvrdil vysokú úroveň ZUŠ -iek na Slovensku. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo 47 súťažiacich z 15 ZUŠ-iek.

Celoslovenský festival E.Suchoňa je prehliadkou mladého interpretačného umenia, tých najlepších z najlepších…Uvedomujem si krehkosť tohto pojmu, ale faktom zostáva, že všetci súťažiaci, ktorí prišli do Pezinka už boli ocenení zlatom na rôznych celoslovenských alebo aj medzinárodných súťažiach. Bravúrnym výkonom prekvapili najmä žiaci v hre na akordeón zo Starej Ľubovne. V našom kraji je v posledných rokoch sviatkom počuť akordeónovú hru všeobecne, nie len na súťaži.

Pre porotu, ktorá je už tradične z pedagógov a výkonných umelcov VŠMU nie je vôbec jednoduché z prednesených výkonov určiť laureáta.

Odborná porota sa aj na tomto festivale rozhodla udeliť Laureáta festivalu v sólovej aj komornej hre. V sólo hre titul Laureáta festivalu získala huslistka Liliana Dulanská zo ZUŠ J.Kresánka v Bratislave.

Laureátom v komornej hre sa stali Katarína Furdáková a Alžbeta Popaďáková v klavírnej štvorhre zo ZUŠ Vranov nad Topľou.

Súčasťou festivalu bola tradične aj pietna spomienka na pezinskom cintoríne pri hrobe E. Suchoňa a Ľ. Rajtera, na ktorej tichú spomienku na tieto dve veľké osobnosti hudobného života predniesol primátor Mesta Pezinok O.Solga.

Ďalšou sprievodnou akciou festivalu bola prehliadka kaštieľa v Dolnej Krupej. Oživením bol malý dopoludňajší koncert so sprievodným slovom v tamojšej koncertnej sále. Piatkový večer okrem súťažiacich obohatil o svoje vystúpenie aj pezinský chrámový zbor Ad Una Corda.

Nezanedbateľnou súčasťou festivalu sú aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej praxi, vzájomné obohacovanie sa nie len pedagógov, ale aj detí navzájom.

Okrem súťažnej časti festivalu snahou ZUŠ E.Suchoňa je aj ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavosti nášho regiónu, jeho historické a kultúrne pamiatky.

Festival bol spropagovaný v rádiu Devín, TV Pezinok, v miestnom časopise, plagátmi v Bratislave, Pezinku a okolí a pozvánkami rôznym inštitúciám a organizáciám atď.

Celoslovenský festival E.Suchoňa bol organizovaný našou školou za finančnej podpory MŠ SR, Mesta Pezinok, Rady rodičov. Ďakujeme všetkým, aj nemenovaným sponzorom.

Už J.S.Bach nazval hudbu rečou. Slúži ku komunikácii medzi ľuďmi, ale aj medzi rovinou pozemskou a duchovnou, ako aj medzi človekom a jeho Stvoriteľom. Hudba prekračuje všetky hranice, ktorým podlieha reč. Na svete existuje množstvo jazykov, ale prístup k jazyku samotnému je všade rovnaký, a to hudobný. Verím, že aj 9. ročník Celoslovenského festivalu E.Suchoňa bol jasným dôkazom takejto komunikácie…

Mária Neuszerová

riaditeľka

a tím ZUŠ E. Suchoňa

Pezinok 22. – 23.10.2009

V dňoch 22. a 23. októbra 2009 sa konal v Pezinku VIII. ročník Festivalu E. Suchoňa, ktorý organizovala naša škola za podpory MŠ SR, Mesta Pezinok, Rady rodičov a iných nemenovaných sponzorov. Piliermi tohto festivalu boli dva večerné koncerty, na ktorých zaznela hudba v interpretácii tých najlepších, víťazov súťaží ZUŠ z celého Slovenska. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo sedemnásť ZUŠ. O cenu laureáta festivalu sa uchádzalo 55 mladých interpretov. Počet všetkých účastníkov bolo 101.

Laureátom v sólovej hre sa stala Mária Matisová – husle,
ZUŠ E. M. Bohúňa, Dolný Kubín, pedagóg Mária Hrnčiarová,
korepetícia Mgr. Zuzana Melichárová

Laureátom v komornej hre sa stali súrodenci:
Angela a Attila Mézes – štvorručná hra na klavíri,
ZUŠ F. Schuberta Želiezovce, pedagóg Judita Daucriová

Odborná porota:

Prof. Mgr.art. Daniela Varínska, klaviristka,
profesorka na VŠMU

Prof. Mgr.art. Alexander Stepanov, klarinetista,
profesor na VŠMU

Mgr.art. Peter Šesták, violista

Sprievodnou akciou bola prehliadka hradu na Červenom
Kameni a pietna spomienka na pezinskom cintoríne pri hrobe
E. Suchoňa a Ľ. Rajtera.

Koncerty sú zaznamenané na DVD, festival bol spropagovaný SRo Devín a Regina, pozvánka a rozhovor live, ďalej miestnymi novinami, TV Pezinok, HU.

Pezinok a ZUŠ E. Suchoňa sa po dvoch rokoch opäť stal hostiteľom a miestom stretnutia malých i väčších talentov. Teší nás, že medzi nás prišli aj Suchoňovci a spoločenská sála PKC bola plná milovníkov hudobného umenia.

Talent ako duchovný prvok, iskra Božia“ v človeku, diamon, ako vraví starý pán Sokrates. Talent ako schopnosť tvoriť a oživovať. Nie len v hudbe. Nie len v umení…vede, technike.
Môže pôsobiť všade, najmä v medziľudských vzťahoch.Aj tu
sa môže prejaviť schopnosť vytvoriť z jednotlivcov – hoci
aj cudzích – harmonický celok…/R. Berger/
Veríme, že harmonický, živý celok sa podaril vytvoriť počas dvoch dní aj tu v Pezinku na našom festivale.

Mária Neuszerová
za org. tím

 

Galérie