Zástupcovia pedagógov:

Myriam Gažová, DiS.art. – predseda rady školy
Mgr. art. Katarína Schaubmarová – podpredseda rady školy

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Viera Gschwandtnerová

Delegovaní zástupcovia mesta:

PaedDr. Kvetoslava Štrbová
Mgr. Oliver Solga
Mgr. Tomáš Vlachovič
Mgr. art. Juraj Hanulík

Zástupcovia rodičov:

JUDr. Monika Gašparovičová
Silvia Horváthová
Viera Nováková
Elena Marková