Občianske združenie rodičov pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
na plenárnej schôdzi rodičov v októbri 2022 schválilo výšku dobrovoľného príspevku rodičov pre šk. rok 2022/2023 vo výške 20€ na rodinu.
Príspevok je jednorazový, bez ohľadu na počet detí a odborov, ktoré deti v ZUŠ navštevujú. Príspevok odporúčame uhradiť medzibankovým prevodom na účet.

Názov účtu: Občianske združenie pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
Číslo účtu vo VÚB: SK 76 0200 000 000 3085569258
(Do poznámky prosíme uviesť meno rodiny a slovo DAR.)

Stanovy občianskeho združenia

Článok 1. Názov združenia

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku

Článok 2. Sídlo združenia

Základná umelecká škola E.Suchoňa

M.R. Štefánika 9
902 01 Pezinok

Predsedníctvo OZ:

Ing. Alžbeta Antalová – štatutár (predseda) OZ
Mgr. Renáta Kučerová – podpredseda a pokladník OZ

Členovia výboru OZ:

Mgr. Michaela Syrová, PhD.
Ing. Michaela Bírová
Mgr. art. Katarína Schaubmarová
Ing. Mária Majerčaková, PhD.

Revízna komisia:

Mgr. Eva Mojžišová
Ing. Katarína Šilhárová
Ing. Marta Šilhárová, PhD.

Článok 3. Ciele a činnosť združenia

1) Cieľom OZ je podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ.
2) Činnosť OZ je zameraná hlavne na:

– spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a umeleckom vzdelávaní žiakov ZUŠ
– pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov
– finančná pomoc z fondov združenia pre potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
– podpora prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ

Článok 4. Členstvo v OZ

1) Členstvo v OZ je dobrovoľné
2) Členom OZ sú rodičia žiakov školy, iné fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia
3) Členstvo v OZ vzniká písomným súhlasom rodičov
4) Členstvo v OZ zaniká:

– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ Rade rodičov
– vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady rodičov o vylúčení
– úmrtím člena
– zánikom OZ

Článok 5. Práva a povinnosti členov

1) Člen združenia má právo:

– voliť a byť volený do orgánov združenia, každý volič má pri hlasovaní jeden hlas
– zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia
– podieľať sa na činnosti združenia a využívať všetky výhody plynúce z členstva
– slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami a žiadať o stanovisko

2) Člen združenia je povinný najmä:

– dodržiavať stanovy OZ
– plniť uznesenia OZ

– platiť členské príspevky vo výške stanovenej a odhlasovanej plenárnou schôdzou

Článok 6. Orgány združenia

1) Plenárna schôdza
2) Rada rodičov (RR)
3) Predseda RR
4) Revízna komisia (RK)

Článok 7. Plenárna schôdza

Plenárna schôdza je najvyšším orgánom združenia.

Plenárna schôdza

– schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
– volí a odvoláva členov RR
– volí a odvoláva RK
– schvaľuje plán činnosti
– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
– rozhoduje o zrušení združenia

1) Zasadnutie plenárnej schôdze zvoláva RR podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. RR zvoláva plenárnu schôdzu, ak o to požiada jedna tretina členov združenia. Plenárna schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
2) Ak sa plenárnej schôdze zúčastní menej ako 50% členov, práva a povinnosti preberá RR.

Článok 8. Rada rodičov

1) RR je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný plenárnej schôdzi. RR riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami plenárnej schôdze.
2) RR má 5 členov, ktorých funkčné obdobie trvá 1 rok. Členovia RR môžu byť do tejto funkcie volení aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia. RR sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za 6 mesiacov.
3) Zasadnutia RR zvoláva a riadi predseda. RR je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov RR a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Zasadnutie RR musí byť oznámené členom aspoň 7 kalendárnych dní vopred.
4) RR najmä:

– spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu združenia
– riadi a zabezpečuje činnosť združenia
– zvoláva a obsahovo upravuje rokovanie plenárnej schôdze
– vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
– rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
– v prípade neexistencie plenárnej schôdze podľa čl. 7 ods. 2 vykonáva práva a povinnosti plenárnej schôdze
– ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
– schvaľuje vnútorný poriadok združenia

Článok 9. Predseda Rady rodičov

1) Predseda RR je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie navonok
2) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia RR

Článok 10. Revízna komisia

1) RK je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá plenárnej schôdzi
2) Členstvo v RK je nezlučiteľné s členstvom v RR
3) RK má troch členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu. Funkčné obdobie členov RK je 1 rok. Členovia RK môžu byť do tejto funkcie volený aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia. RK je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci jej členovia a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou
4) RK najmä:

– kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje RR na nedostatky v činnosti a hospodárení a navrhuje riešenia na ich odstránenie
– kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Článok 11. Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
2) Zdrojmi majetku združenia sú:

– členské príspevky
– dary od fyzických a právnických osôb
– výnosy majetku
– príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
– dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy
– podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy

3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá RK
4) Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy združenia použité výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia

Článok 12. Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením a združením.
2) Ak združenie zaniká rozpustením, RR ustanoví likvidátora.
3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na neziskové všeobecne prospešné účely.
4) Po ukončení likvidácie združenia bude Ministerstvo vnútra SR oboznámené o jeho zániku v zmysle platných právnych predpisov SR

Článok 13. Interné predpisy združenia

Interné predpisy týkajúce sa prevádzky združenia vypracováva RR a schvaľuje RK.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia plenárnou schôdzou. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.