Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto šk. roku 2022/2023

prijímame

VZDELÁVACIE POUKAZY,

ktoré môžu žiaci odovzdať svojmu triednemu učiteľovi do piatku, 23. septembra 2022.

Vzdelávacím poukazom nie je možné uhradiť výšku školného (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ).

Získané finančné prostriedky budú použité na materiálne, organizačné a technické zlepšenie výučby Vašich detí (nákup, ladenie a údržba nástrojov, učebné pomôcky do všetkých odborov, organizácia podujatí školy).

Za všetky Vaše poukazy a podporu ĎAKUJEME

Oznam o začiatku školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zahájenie školského roka v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku sa bude konať
5.9.2022 (v pondelok) v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiaci všetkých ročníkov jednotlivých odborov sa v tomto čase zaregistrujú
u svojich triednych učiteľov.

Žiakom hudobného odboru odporúčame, aby si najprv pozreli zadelenie do skupín hudobnej náuky a až potom si išli zadeliť rozvrh k učiteľovi hlavného predmetu.

Novoprijatí žiaci si nájdu zadelenie k pedagógovi hlavného predmetu nižšie.

Upozorňujeme, že zadelenie žiakov do skupín hudobnej náuky je fixné.

Žiaci prípravného ročníka hudobného odboru sa prídu 5. 9. v čase od 9:00 do 12:00 h. zaregistrovať len u svojich učiteľov hlavného predmetu (zadelenie k učiteľovi hlavného predmetu nájdete nižšie). Na hudobnú náuku prídu žiaci prípravného štúdia (PHV) po prvý raz až vo štvrtok 8. 9. podľa rozvrhu, tak ako sú zadelení do skupín.

Osoby sprevádzajúce žiakov obmedzia celkový čas zdržiavania sa v priestoroch školy na minimum. Tešíme na Vás!

V Pezinku, 23.8.2022
Mgr. Zuzana Andelová, DiS. art.,
riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Zadelenie žiakov k pedagógovi na hudobný nástroj

Vyhlásenie o bezpríznakovosti