Informácie k úhrade školného pre šk.rok 2022/2023.

1) Výška školného

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 49 ods. 4 a 5 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 10/2021 (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, bola výška školného na šk. rok 2022/23 stanovená nasledovne:

Forma štúdia Suma
Prípravné štúdium v hudobnom odbore a skupinové vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore 18 € mesačne

72 € za september až december

Základné štúdium – individuálne vyučovanie v hudobnom odbore 20 € mesačne

80 € za september až december

Základné štúdium – skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore 18 € mesačne

72 € za september až december

Dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo vysokej škole 30 € mesačne

120 € za september až december

Ostatné dospelé osoby 45 € mesačne

180 € za september až december

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy Mesto Pezinok môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Prípadnú žiadosť adresujte riaditeľke ZUŠ, ktorá ju predloží zriaďovateľovi Mestu Pezinok. 

Spôsob úhrady

Školné je potrebné uhradiť  formou internet bankingu, resp. prevodom na príjmový  účet školy v Prima banke.

Číslo účtu ZUŠ – IBAN: SK08 5600 0000 0066 1171 2004

Variabilný symbol (VS): žiak má pre každé študijné zameranie priradený jedinečný variabilný symbol, ktorý dostane v pokynoch k úhrade cez iZUŠ. Počas celého štúdia v danom študijnom zameraní je VS nemenný.

Špecifický symbol (ŠS) je vyjadrený číslom (platba za obdobie september – december).

2) Termín splatnosti

Žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný uhradiť výšku školného:

  • jednorazovo za obdobie september až december 2022, najneskôr do 15. 9. 2022

Túto formu úhrady škola preferuje

  • alebo formou mesačnej splátky najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci

Výšku školného je žiak povinný uhradiť aj v prípade, že z vlastnej vôle prestane navštevovať výuku v ZUŠ.

Štúdium je možné ukončiť, prípadne prerušiť len na základe písomnej žiadosti, a to k 31. 1. 2023 alebo

  1. 6. 2023, s výnimkou vážnych dôvodov – vážny zdravotný stav potvrdený lekárom alebo presťahovanie.
  • Sankcie pre neplatičov

V prípade, ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, t. j. školné v  stanovenom termíne, riaditeľka ZUŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia v súlade s § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z..

Neuhradené školné môže zriaďovateľ  – Mesto Pezinok vymáhať mimosúdnou alebo súdnou cestou.